Nova finančna sredstva za razvoj kadrov 45+

Obveščamo vas, da je v petek 26.7.2019 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil javno povabilo »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«. Podlaga za projekt je demografska projekcija za Slovenijo, ki predvideva nižanje rodnosti in podaljševanje življenjske dobe – v Sloveniji bo leta 2022 vsak četrti zaposleni starejši od 55 let! Namen že drugega tovrstnega povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitem upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljšanja delovne aktivnosti.

Izbrana podjetja lahko pridobijo finančna sredstva za dva sklopa aktivnosti:
1) sklop A: pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, višina sredstev: 1.500,00 – 3.000,00 Eur glede na velikost podjetja;
2) sklop B: usposabljanja (motivacijski delavnice ter pridobivanje mehkih kompetenc, splošna in poklicno specifična usposabljanja).


Upravičen strošek usposabljanja na posameznega zaposlenega je 30 EUR/uro. Za posameznega starejšega zaposlenega lahko po tem javnem povabilu ponudniki v okviru sklopa B uveljavljajo največ 60 ur oz. 1.800,00 EUR stroškov/izdatkov oz. skupaj za ciljno skupino 45+:
• velika podjetja 72.000,00 EUR,
• srednja 54.000,00 EUR,
• mala 25.200,00 EUR in
• mikro podjetja 7.200,00 EUR.

Ponudbo za sodelovanje lahko odda podjetje, ki ni sodelovalo v ASI 2017, ter je:
– registrirano za opravljanje dejavnosti v RS po zakonu o gospodarskih družbah od julija 2018 dalje,
– ima poravnane vse davke in prispevke do vključno 31.7.2019,
– je imelo na dan 26.7.2019 vsaj enega zaposlenega starega vsaj 45 let,
– skupaj s povezanimi podjetji ne presega 200.000 Eur državne pomoči po shemi de minimis v obdobju 3 proračunskih let.
(Izpostavljeni ključni pogoji sodelovanja.)

Glede na vrsto javnega poziva je potrebno ponudbo-vlogo oddati čim prej od 26.8.2019 od vključno 8.00 ure dalje.

Ekipa Racio razvoj HR&M vam na podlagi osebnega srečanja izdela ponudbo za javno povabilo ter zagotavlja izvajanje projektnih aktivnosti obeh sklopov.

Za več informacij nas kontaktirajte!