O nas

V Racio razvoj HR&M consulting, nadaljujemo tradicijo delovanja programa Management Consulting družbe Racio razvoj d.o.o., ki jo je ustanovila mag. Karmen Gorišek, s prenosom programa Management consulting na nov poslovni subjekt, katerega lastnica in direktorica je mag. Alenka Brod.

Z ekipo, ki je vrsto let soustvarjala in izvajala svetovalne, izobraževalne in raziskovalne projekte in aktivnosti delujemo kot strateški, razvojni in izvedbeni partner organizacijam pri soočanju z izzivi HR funkcije in razvoja voditeljstva.

Naše storitve obsegajo svetovanje in operativno izvedbo diagnoz stanja (fluktuacija, potrebe po znanju, zmogljivost kadrovske funkcije, HR audit, klima in kultura, zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost), izdelavo kadrovskih strategij, vpeljavo HR modelov (kompetence, delovna uspešnost, redni letni razgovori, razvoj ključnih kadrov) svetovanje pri prenovi ali vpeljavi kadrovskih procesov (zaposlovanje, razvoj in usposabljanje kadrov, upravljanje talentov, upravljanje delovne uspešnosti, interno komuniciranje…) ter izdelavo pripadajočih pravilnikov in drugih podpornih orodij.

Za naročnike izvajamo različne oblike ocenjevanj potenciala, prilagojeno posameznim ciljnim skupinam: vodje, tržniki, strokovni sodelavci… ter nudimo storitve pri izboru kadrov.

Smo izvajalci usposabljanj in delavnic v podporo razvoju kompetenc vodenja, veščin komunikacije, sodelovanja, upravljanja sprememb idr.

Sodelujemo s kompetenčnimi centri, gospodarskimi interesnimi združenji ter v številnih regionalnih in nacionalnih projektih, ki so povezani z vpeljavo sodobnih HR praks in iskanjem odgovorov na sodobne kadrovske izzive. V izvedbo prevzamemo tudi zunanje izvajanje kadrovske funkcije – kadrovski outsourcing.

Dolgoletna poslovna praksa in izzivi, s katerimi se srečujemo skupaj z naročniki nas usmerjajo v iskanje inovativnih rešitev in novih poslovnih praks dela z ljudmi.

Delujemo v sodelovanju s HRM eksperti in strokovnjaki komplementarnih področij, ključnih za konkurenčno, inovativno poslovanje. Širina, raznolikost projektov ter načinov delovanja se razteza od strateškega do operativnega upravljanja s človeškimi viri, pri čemer ravnanje z ljudmi vključujemo v poslovne modele kakovosti in odličnosti.

Naše vrednote

Ekipa

Alenka BrodMag. Alenka Brod je po zaključenem študiju sociologije na FDV pričela profesionalno pot na področju HR v podjetju Racio d.o.o in nadaljevala kot vodja programa. 8 let je bila direktorica v Racio razvoj d.o.o., katerega ustanoviteljica in lastnica je mag. Karmen Gorišek. S prenosom dejavnosti programa Management consulting, ki ga je vrsto let sorazvijala se nadaljuje njena pot kot lastnica in direktorica Racio razvoj HR&M consulting d.o.o.

Sodeluje s številnimi organizacijami in inštitucijami na različnih področjih HR in razvoja voditeljstva. Njeno delo je predvsem vezano na svetovanje organizacijam pri vpeljavi in posodobitvi procesa upravljanja z ljudmi pri delu, vpeljavi modela kompetenc, selekciji in izboru kadrov, razvoju kadrov, razvoju kompetenc vodij in ključnih kadrov, proučevanju organizacijske kulture, zavzetosti, klime in drugih raziskav s pomočjo katerih prepoznavamo potrebe po spremembah.

Deluje kot predavateljica, coach in svetovalka vodjem in timom pri ciljnem izboljševanju, krepitvi skupinske dinamike ter medsebojnem sodelovanju. Je višja predavateljica za področje Ravnanja z ljudmi na Mednarodni fakulteti za poslovne študije v Celju ter predavateljica na Ekonomski šoli, Višji strokovni šoli. Leta 2016 je bila prejemnica nagrade Kadrovski up, ki jo podeljuje GV Planet ter 2015 prejemnica bronaste plakete Centra vojaških šol.

Jernej Jelenko, doktor psihologije.  Izjemno širino znanja mu dajeta tudi zaključeni diplomski smeri sociologije in zgodovine. V času dodiplomskega izobraževanja se je aktivno ukvarjal z emocijami posameznikov in socialnopsihološkimi temami interakcije oz. vzajemnega vpliva posameznika in skupine. Njegovo podiplomsko udejstvovanje na katedri za psihologijo dela in organizacije najbolj povedno zameji problematika starejših zaposlenih in emocionalnega dela v organizacijskem prostoru ter dinamika virtualnih globalnih timov.

Raziskovalno se ukvarja predvsem z zavzetostjo, učinkovitostjo in medgeneracijskimi razlikami. Blizu so mu kompleksne multifaktorske analize delovnega okolja. Že za čas dodiplomskega izobraževanja je deloval na področju izobraževanja kadrov iz vsebin varstva pri delu kot interdisciplinarni strokovnjak za blagostanje zaposlenih in psihosocialna tveganja. Po zaključenem študiju se je za kratek čas preusmeril v pedagoško sfero, sočasno pa kot samostojni izvajalec v organizacijsko prakso slovenskih podjetij prenašal znanja iz vsebin učinkovitega upravljanja z medosebnimi odnosi (motivacija, konflikti, komunikacija, stres, izgorelost,…).

Vseskozi je ostal povezan s športom tako v vlogi izvajanja psihološke priprave tekmovalcev iz panoge alpskega smučanja in plavanja kot v vlogi izvajalca skill treningov. Je specialist pri izvajanju selekcijskih postopkov, presoji potenciala in psihološkega profiliranja. Skrbi za izvedbo organizacijskih raziskav in izvaja izobraževalno dejavnost. Sočasno pokriva področje team buildingov in skill treningov.

Martina Trobiš, univ.dipl.ekon., je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer marketing. Svoje znanje redno nadgrajuje na področju HR stroke in marketinga. Leta 2008 je pričela strokovno pot v Racio razvoj d.o.o. kot svetovalka in kasneje prevzela vodenje projektov. Kot članica ekipe in soustvarjalka dejavnosti HR nadaljuje karierno pot v Racio razvoj HR&M Consulting.

Svetuje na področjih selekcije zaposlenih, raziskav internega okolja, kadrovskega servisa ter sodeluje pri številnih HR projektih za zunanje naročnike. Je nosilka projektov za merjenje organizacijske klime (SiOK, OCS) ter projektov Kompetenčnih centrov. Je članica skupine projekta Organizacijska energija ter certificirana uporabnica mednarodnega orodja Profiles International PXT.

Organizacijam svetuje pri iskanju sredstev sofinanciranja razvoja zaposlenih, pripravi projektne dokumentacije ter vodenju projektov. Deluje kot članica in koordinatorica aktivnosti v okviru regionalnih in nacionalnih raziskovalnih projektov. Hkrati pokriva področje prodaje in marketinga ter odnosov s strankami.

V obdobju 2017 – 2018 je med drugim delovala v projektni pisarni Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju vodarstva, katerega nosilec je bilo podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Kot strokovni partner je skrbela za programe izobraževanj in usposabljanj, mrežo notranjih trenerjev ter promocijo projektnih aktivnosti. V triletnem obdobju 2019 – 2022 je sodelovala kot strokovna sodelavka v projektu SPIN – Pripravljeni na spremembe Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.