SPIN – Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  je v začetku meseca aprila izbral dve partnerstvi za izvajanje štiriletnega projekta v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve na trgu dela (t.i. SPIN).

V vzhodni kohezijski regiji je bil izbran projekt predlagatelja INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, kjer poleg Društva za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, SKEI regijske organizacije Velenje in Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice sodeluje kot partner tudi naše podjetje.

Namen projekta SPIN je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.  Z nudenjem celovite podpore – v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj – bo osebam iz ciljne skupine omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Aktivnosti programa bodo usmerjene v preprečevanje njihovega prehoda v brezposelnost.

Cilji:

 • Prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti.
 • Izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela.
 • Boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih.
 • Ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela.
 • Varnejša fleksibilnost na trgu dela.

Glavni cilj operacije na ravni OP EKP 2014–2020 je vključitev 3.200 oseb iz ciljne skupine, od tega 1.600 v KRVS in 1.600 v KRZS. Pričakovan delež ohranjenih ali novih zaposlitev v KRVS in KRZS je 25 odstotkov.

Ciljna skupina so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, in sicer: osebe v skladu s 5. točko. 5. člena ZUTD, ki so:

 • osebe v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani delodajalca ali
 •  osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali
 • osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece;
 • ter osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.
 
Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 4.000.000,00 EUR, od tega znašata:

 • prispevek Evropske unije 3.200.000,00 EUR (80 %),
 • pripadajoča slovenska udeležba 800.000,00 EUR (20 %).

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.1.: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, specifičnega cilja 8.1.1.: Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo ISCED 3.

Aktivnostim lahko sledite tudi na facebook-u.

Izvajanje sklopov projekta

V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. V okviru projekta se bosta izvajali naslednji aktivnosti, za katere je mogoče pridobiti sofinanciranje sredstev, in sicer:

 • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd. in
 • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.
V okviru projekta so na voljo različne vsebine usposabljanj. VABLJENI K PREGLEDU: SPIN seznam usposabljanj 2020.

Konec meseca marca 2021 je bila na ravni partnerstva Vzhodne kohezijske regije oblikovana zloženka o aktualnem projektu. Vabljeni k branju!

Želite izvedeti več o projektu in možnostih sodelovanja?

Stopite v stik z nami