PROJEKT SPIN 2019-2022 (VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA) SE ZAKLJUČUJE

Zadnji junijski dan v letu 2022 je tudi zadnji dan triletnega obdobja projekta SPIN. 

V prvi, 14 urni sklop  projekta, ki je bil namenjen razvoju veščin upravljanja kariere, smo kot del partnerstva Vzhodne kohezijske regije vključili 340 oseb.  Izvedli smo 27 informativnih in enako število motivacijskih delavnic. 

V drugi sklop projekta – usposabljanja je prešlo 318 oseb, kar pomeni 93,5% prehod. Izvedenih je bilo 11.350 ur usposabljanj, posamezniki pa so se v povprečju usposabljali 35 ur. V prvem delu SPIN-a so delavnice potekale na lokacijah podjetij, od koder so prihajali udeleženci. Teh smo izvedli 78, od začetka epidemije pa so se vsebine izvajale v večini v aplikacijah Teams in Zoom, kjer je smo jih našteli 44.

S SPINovci smo razvijali: 

  • vodstvene kompetence (ciljno vodenje, motivacija, učinkovita izraba časa in delegiranje, vodenje pripadnikov različnih generacij, timsko delo in spodbujanje sodelavcev, upravljanje delovne uspešnosti, vodja kot mentor, vodja in organizacijske spremembe, …), 
  • komunikacijske veščine (neverbalna komunikacija, komunikacija s težavnimi sogovorniki, povratna informacija, mehke veščine dela z ljudmi, sodelovanje, poslovni bonton, upravljanje s konflikti, javni nastop, …), 
  • odličnost pri delu (iskanje ravnovesja med delom in družino v času dela od doma, gradnja psihološke prožnosti in upravljanje s stresom, podjetno ravnanje in mišljenje v delovnem okolju, upravljanje časa in organizacija dela, …), 
  • mentorske veščine (načini prenosa znanja, uporaba učnih stilov, komunikacija v procesu mentorstva, evalvacija znanja), 
  • marketinška znanja (sodobni prodajni pristopi, kanali komuniciranja, prodajni proces, pogajanja, zaključevanje prodaje, reševanje reklamacij, …), 
  • digitalne kompetence (MS Teams, MS Excel) in 
  • tuje jezike (nemščina, ruščina, italijanščina, angleščina). 

Zahvaljujemo se udeležencem, podjetjem, partnerjem, predavateljem ter Javnemu štipendijskemu,  razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS za sodelovanje in podporo pri doseganju zastavljenih kazalnikov.