AKTUALNO: ORGANIZACIJSKA DIAGNOSTIKA

 Hitro spreminjajoča se okolja zahtevajo učinkovite procese postavljanja ciljev, sodelujoče medosebne odnose, nove metode dela in odločanja – program organizacijskega razvoja.

Kot zanesljivi partner ponujamo na internih raziskavah zasnovano celovito organizacijsko diagnostiko, ki predstavlja temelj uspešnega programa organizacijskega razvoja.

Organizacijska diagnostika zagotavlja orodja za učinkovito diagnozo strukturnih in operativnih prednosti ter slabosti organizacije. V pristopu tradicionalno, predvsem na vedenju osnovano interno raziskovanje nadgradimo s strateškim in celostnim pristopom izvajanja internih raziskav po principu prepoznati – razumeti – nasloviti.

Interne raziskave med drugim temeljijo na vprašalnikih oz. pristopih, ki proučujejo organizacijske značilnosti (npr. kultura), individualne in skupinske zaznave (organizacijska in psihološka klima) ter odnos do dela oz. organizacijska vedenja (npr. vodenje, zavzetost itn.). Izvajamo in zagovarjamo linearni pristop k zasnovi in izvedbi diagnostičnih internih raziskav skozi načelo od znanega k neznanemu in od preprostega h kompleksnem. Posledično jedro obče diagnostike predstavlja merjenje organizacijskega okolja. Vse podatke zajemamo z vprašalniki, ki so anonimni, standardizirani in jih je moč aplicirati tako v obliki papir-svinčnik kot preko spleta. 

Organizacijsko okolje merimo s pomočjo treh različnih strukturnih standardiziranih vprašalnikov:
– vprašalnik o organizacijski kulturi,
– vprašalnik o organizacijski energiji,
– vprašalnik o organizacijski klimi.

Vsakega izmed standardiziranih več dimenzijskih vprašalnikov lahko glede na cilj raziskave prilagodimo tako, da izločimo ali dodamo posamezne dimenzije. Prilagoditev poteka glede na diagnostične cilje. V oziru tovrstnih ciljev lahko dodamo vprašanja ter tako okrepimo merjenje posamezne organizacijske dimenzije.

Meritve organizacijskega okolja lahko nadgradimo z dodajanjem izbranih kratkih modularnih vprašalnikov, ki so vezani na specifična področja merjenja organizacijskega okolja (npr. diskriminacija na delovnem mestu) ali vedenja zaposlenih (npr. izgorelost).

Specifični modularni vprašalniki so navadno kratki vprašalniki (do 20 postavk/trditev), ki posegajo na ožja področja merjenja, ki jih v fazi prepoznavanja in definiranja ciljev raziskave zaznamo kot področja visokega tveganja (zaznani posamezni odkloni) oz. povečanega zanimanja. Specifični modularni vprašalniki (vedenjski ali strukturni), ki jih lahko pripojimo k generaliziranem vprašalniku so:
– vprašalnik o upoštevanju varstva pri delu (varnostna klima),
– vprašalnik o zadovoljstvu,
– vprašalnik o medgeneracijskih razlikah na delovnem mestu,
– vprašalnik o izgorelosti (prilagojeno tudi za večizmenske organizacije),
– vprašalnik o ugledu delodajalca v internem in eksternem okolju,
– vprašalnik o kontra produktivnem organizacijskem vedenju,
– vprašalnik o kreativnosti na delovnem mestu,
– vprašalnik o integriteti na delovnem mestu,
– vprašalnik o delovni motivaciji na delovnem mestu,
– vprašalnik o psihološki varnosti,
– vprašalnik o socialni povezanosti,

– ….

V kolikor v procesu proučevanja izzivov organizacije ugotovimo, da je ob uporabi obstoječih vprašalnikov uspešnost organizacijskega diagnosticiranja vprašljiva, v sodelovanju z odločevalci oz. kadrovsko službo zasnujemo bodisi kratek modularen vprašalnik glede na specifične cilje merjenja bodisi generaliziran v celoti po meri zasnovan vprašalnik.

Vse interne raziskave izvajamo popolnoma prilagojene glede na potrebe delovne organizacije in vodstva. V ta namen lahko pripravimo oz. izdelamo vprašalnike v sodelovanju s kadrovsko službo organizacije. Smo zanesljiv partner pri pripravi vprašalnika v sodelovanju z odločevalci, izvedbe anketiranja, obdelave in analize rezultatov, poročila s predlogi in predstavitve vodstvu.

 Prepoznajte vaš izziv, skupaj poiščimo rešitev!