SPIN – Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  je v aprilu 2019 izbral dve partnerstvi za izvajanje triletnega projekta v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve na trgu dela (t.i. SPIN).

V vzhodni kohezijski regiji je bil izbran projekt predlagatelja INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, kjer je poleg Društva za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, SKEI regijske organizacije Velenje in Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice sodeloval tudi Racio razvoj HR&M Consulting. 

Namen projekta SPIN je bil spodbuditi vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.  Z nudenjem celovite podpore – v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja in različnih usposabljanj  – je bil osebam iz ciljne skupine omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Aktivnosti programa so bile usmerjene v preprečevanje njihovega prehoda v brezposelnost.

Cilji projekta:

 • Prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti.
 • Izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela.
 • Boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih.
 • Ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela.
 • Varnejša fleksibilnost na trgu dela.

Glavni cilj operacije na ravni OP EKP 2014–2020 je bil vključitev 3.200 oseb iz ciljne skupine, od tega 1.600 v KRVS in 1.600 v KRZS. V  partnerstvu na vzhodu je bil cilj s 1945 vključenimi osebami krepko presežen, izvedenih je bilo preko 67.000 ur usposabljanj. 

Ciljna skupina so bile zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, in sicer osebe – v skladu s 5. točko. 5. člena ZUTD: 

 • ki so v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani delodajalca ali
 •  osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali
 • osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece;
 • ter osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.
 
Javni razpis sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za izvedbo programa, je znašala 4.000.000,00 EUR, od tega je bil 

 • prispevek Evropske unije 3.200.000,00 EUR (80%),
 • pripadajoča slovenska udeležba pa 800.000,00 EUR (20%).

Program se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.1.: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, specifičnega cilja 8.1.1.: Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo ISCED.

Izvajanje sklopov projekta

V okviru projekta sta se izvajali naslednji aktivnosti: 

 • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd. in
 • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.
 

Projekt SPIN se je zaključil 30. junija 2022. 

Več o doseženih kazalnikih v vlogi enega od petih partnerjev si lahko preberete tukaj

Želite izvedeti več o aktualnih projektih razvoja kadrov?

Stopite v stik z nami