Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in projekt PILOTI 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na podlagi javnega razpisa »JP ASI 2017« v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev, pričel izvajati projekt – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki bo podjetjem pomagal pri upravljanju s starajočo se delovno silo. Za projekt, ki se bo izvajal do leta 2022, je namenjenih blizu 30 milijonov evrov in prinaša vrsto aktivnosti, s katerimi bomo okrepili kompetence starejših zaposlenih, ozaveščali o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljali podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

V prvih dveh javnih povabilih smo sodelovali z 20-timi organizacijami pri izdelavi različnih sklopov aktivnosti projekta.  

Skupaj z Eti Elektroelement in Eti Proplast smo bili partnerji v projektu Piloti 2018  v obdobju 2019-2020. Projekt je namenjen ohranjanju zavzetosti, produktivnosti, učinkovitosti starejših zaposlenih, spodbujanju podaljševanja delovnega življenja, prispevanju k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih ter zniževanju odsotnosti zaradi bolniškega staleža.

Projekta sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izvajanje sklopov projekta ASI

V Racio razvoj HR&M consulting sodelujemo s prejemniki sredstev ASI 50+  pri izvajanju sklopov projekta:

  • Izdelava strategije razvoja starejših zaposlenih
  • Programi krepitve kompetenc starejših zaposlenih

Več o projektu

Se tudi vaša organizacija stara - ohranjajte njeno vitalnost!

Stopite v stik z nami