O nas

V Racio razvoj HR&M consulting, nadaljujemo tradicijo delovanja programa Management Consulting družbe Racio razvoj d.o.o., ki jo je ustanovila mag. Karmen Gorišek, s prenosom programa Management consulting na nov poslovni subjekt, katerega lastnica in direktorica je mag. Alenka Leskovšek.

Z ekipo, ki je vrsto let soustvarjala in izvajala svetovalne, izobraževalne in raziskovalne projekte in aktivnosti delujemo kot strateški, razvojni in izvedbeni partner organizacijam pri soočanju z izzivi HR funkcije in razvoja voditeljstva.

Naše storitve obsegajo svetovanje in operativno izvedbo diagnoz stanja (fluktuacija, potrebe po znanju, zmogljivost kadrovske funkcije, HR audit, klima in kultura, zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost), izdelavo kadrovskih strategij, vpeljavo HR modelov (kompetence, delovna uspešnost, redni letni razgovori, razvoj ključnih kadrov) svetovanje pri prenovi ali vpeljavi kadrovskih procesov (zaposlovanje, razvoj in usposabljanje kadrov, upravljanje talentov, upravljanje delovne uspešnosti, interno komuniciranje…) ter izdelavo pripadajočih pravilnikov in drugih podpornih orodij.

Za naročnike izvajamo različne oblike ocenjevanj potenciala, prilagojeno posameznim ciljnim skupinam: vodje, tržniki, strokovni sodelavci… ter nudimo storitve pri izboru kadrov.

Smo izvajalci usposabljanj in delavnic v podporo razvoju kompetenc vodenja, veščin komunikacije, sodelovanja, upravljanja sprememb idr.

Sodelujemo s kompetenčnimi centri, gospodarskimi interesnimi združenji ter v številnih regionalnih in nacionalnih projektih, ki so povezani z vpeljavo sodobnih HR praks in iskanjem odgovorov na sodobne kadrovske izzive. V izvedbo prevzamemo tudi zunanje izvajanje kadrovske funkcije – kadrovski outsourcing.

Dolgoletna poslovna praksa in izzivi, s katerimi se srečujemo skupaj z naročniki nas usmerjajo v iskanje inovativnih rešitev in novih poslovnih praks dela z ljudmi.

Delujemo v sodelovanju s HRM eksperti in strokovnjaki komplementarnih področij, ključnih za konkurenčno, inovativno poslovanje. Širina, raznolikost projektov ter načinov delovanja se razteza od strateškega do operativnega upravljanja s človeškimi viri, pri čemer ravnanje z ljudmi vključujemo v poslovne modele kakovosti in odličnosti.

Ekipa

Alenka BrodJe ugledna strokovnjakinja na področju človeških virov in razvoja voditeljstva. S svojim izobrazbenim ozadjem in bogatimi praktičnimi izkušnjami  je zgradila zavidljivo kariero, ki jo odlikujejo razumevanje potreb naročnikov, strokovnost izvedbe, zadovoljstvo partnerjev, etičnost in strast.

Njeno strokovno delo je osredotočeno na sodelovanje pri različnih vidikih dela z ljudmi:  selekcija, vpeljave HR procesov, razvoj kompetenčnih modelov, razvoj kadrov in krepitev organizacijske kulture, digitalizacija HR…

Zavzema se za učinkovite modele upravljanja z ljudmi, ki temeljijo na razvoju kompetenc kadrovskih strokovnjakov, vodij in ključnih kadrov ter na analizi potreb po spremembah znotraj organizacij.

Poleg svetovalne vloge je aktivna tudi kot predavateljica, coach in mentorica, kjer deli svoje znanje in izkušnje z vodstvenimi ekipami ter posamezniki.

Za svoje izjemne dosežke na področju kadrovskega managementa je prejela več priznanj, med drugim nagrado Kadrovski up in bronasto plaketo Centra vojaških šol, kar dodatno potrjuje njen vpliv in pomembnost njenega dela v HR skupnosti.

Je tudi predavateljica na Gea College in Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije.

Je doktor psihologije in edukant integrativne
psihoterapije. Izjemno širino znanja v socialno-psihološki dinamiki mu daje
tudi zaključen univerzitetni študij sociologije. Raziskovalno se ukvarja s starejšimi zaposlenimi
(učinkovitost, zavzetost) medgeneracijskimi razlikami in predsodki na delovnem mestu. Na temo psihološke podpore sodeluje z Upravo za zaščito in reševanje. V delovnih organizacijah izvaja prvo psihološko pomoč ob kriznih situacijah (nesreče, smrti, odpuščanja). Sočasno tako v delovnih organizacijah kot v akademski sferi izobražuje študente in delodajalce o pomenu vzpostavljanja sistema zaupnikov kot temelj emocionalne in socialne opore v delovni organizaciji (sisteme vzpostavlja tudi v praksi). Vrsto let je kot predavatelj deloval v sklopu Inštituta za varstvo pri delu orientiran v tematiko motivacije, delovnega stresa, konfliktov in preprečevanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Izobraževanja na področju medsebojne komunikacije, učinkovitega reševanja konfliktnih situacij ter prenosa znanja je, kot samostojni predavatelj, izvajal tako v večjih slovenskih podjetjih kot manjših društvih. V vlogi psihološke podpore in priprave tekmovalcev je dejaven tako v kolesarstvu, smučanju in plavanju.

V podjetju Racio razvoj HR&M consulting d.o.o. deluje od 2018 dalje vezano na izvajanje selekcijskih postopkov, presojo potenciala vodij in karierno usmerjanje s poudarkom na individualnem delu (strukturirani razgovori, izdelava individualnih razvojnih načrtov, svetovanje). Je avtor in predavatelj številnih izobraževalnih vsebin.  Sočasno sodeluje pri kreiranju in izvedbi team building programov in skill treningov.

Martina Trobiš, univ.dipl.ekon., je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer marketing. Svoje znanje redno nadgrajuje na področju HR stroke in marketinga. Leta 2008 je pričela strokovno pot v Racio razvoj d.o.o. kot svetovalka in kasneje prevzela vodenje projektov. Kot članica ekipe in soustvarjalka dejavnosti HR nadaljuje karierno pot v Racio razvoj HR&M Consulting.

Svetuje na področjih selekcije zaposlenih, raziskav internega okolja, kadrovskega servisa ter sodeluje pri številnih HR projektih za zunanje naročnike. Je nosilka projektov za merjenje organizacijske klime (SiOK, OCS) ter projektov Kompetenčnih centrov. Je članica skupine projekta Organizacijska energija ter certificirana uporabnica mednarodnega orodja Profiles International PXT.

Organizacijam svetuje pri iskanju sredstev sofinanciranja razvoja zaposlenih, pripravi projektne dokumentacije ter vodenju projektov. Deluje kot članica in koordinatorica aktivnosti v okviru regionalnih in nacionalnih raziskovalnih projektov. Hkrati pokriva področje prodaje in marketinga ter odnosov s strankami.

V obdobju 2017 – 2018 je med drugim delovala v projektni pisarni Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju vodarstva, katerega nosilec so bili Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Kot strokovni partner je skrbela za programe izobraževanj in usposabljanj, mrežo notranjih trenerjev ter promocijo projektnih aktivnosti. V triletnem obdobju 2019 – 2022 je sodelovala kot strokovna sodelavka v projektu SPIN – Pripravljeni na spremembe Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.